เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
9.2 การบริหารงาน แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 E-Service
        ► เว็บไซต์
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ รอบ 6 เดือน 
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

       ► ปิดประกาศบอร์ดโรงเรียน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ►
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการสุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต มาตรการภายในฯส่งเสริมความ
 มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        ► มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ข่าวด่วน


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 รูปภาพ จำนวน 16 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  2563
  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมครู รูปภาพ จำนวน 11 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมครู
  วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมครู เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันเข้าพรรษา รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
วันเข้าพรรษา
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » แข่งขันกีฬา กพศ.13 รูปภาพ จำนวน 11 รูป ฮิต RSS Feed
แข่งขันกีฬา กพศ.13
  วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองเชียงทูนสำโรงปราสาท ประจำปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ตรวจรับคอมพิวเตอร์ รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
ตรวจรับคอมพิวเตอร์
  วันที่ 27 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มาตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบรมธรรมะ รูปภาพ จำนวน 15 รูป ฮิต RSS Feed
อบรมธรรมะ
  วันที่ 12 กันยายน 2562 พระธรรมฑูตจากอำเภอปรางค์กู่ มาอบรมธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69 ระดับเขต รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69 ระดับเขต
  วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 25...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันแม่ รูปภาพ จำนวน 30 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันแม่
  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
  วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมผู้ปกครอง รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมผู้ปกครอง
  วันที่ 30-31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน จัดประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ร่วมบุญสังฆทาน รูปภาพ จำนวน 11 รูป ฮิต RSS Feed
ร่วมบุญสังฆทาน
  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ร่วมจัดทำโรงทาน ในงานบุญสังฆทานวัดหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » มอบหมวกกันน็อค รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
มอบหมวกกันน็อค
  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ได้มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เยี่ยมโรงเรียน รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เยี่ยมโรงเรียน
  วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนบ้านหนองเชียงทูน ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: admin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· ค้นหา
· ชื่อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· ถาม/ตอบ
· นับสถิติ
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายนามสมาชิก
· วารสารสมาชิก
· สมัครสมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่องทั้งหมด
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เว็บลิงก์
· แนะนำบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· โฆษณา
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
163048
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ผู้จัดทำ นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน
sayrungpongwan@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที