ชื่อ - นามสกุล :นายสมยศ โชคเหมาะ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :089-949329
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา