ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  การทำน้ำหมักชีวภาพ     ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563     พระธรรมทูต อบรมนักเรียน     ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563     ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV    
หน้าแรก กิจกรรมในโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การทำน้ำหมักชีวภาพ6009 ต.ค. 2563
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25637009 ต.ค. 2563
 วันแม่ประจำปี 25634009 ต.ค. 2563
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25635009 ต.ค. 2563
 พระธรรมทูต อบรมนักเรียน6009 ต.ค. 2563
 พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/25637009 ต.ค. 2563
 ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV6009 ต.ค. 2563
 จัดทำโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน4009 ต.ค. 2563
 พัฒนารั้วเขียวเหลือง4009 ต.ค. 2563
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 25635009 ต.ค. 2563
ทั้งหมด
 หน้าแรก การนิเทศ/เยี่ยมชมโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พระธรรมพุทธิวงศ์6024 ก.ย. 2563
หน้าแรก กิจกรรมนอกโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 25637009 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมตอบปัญหา ธรรมมะ4009 ต.ค. 2563
 วันมาฆบูชา 5009 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 4009 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 4009 ต.ค. 2563
 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี7026 ก.ย. 2563
 ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4025 ก.ย. 2563
 งานบุญมหาสังฆทาน4024 ก.ย. 2563
 ร่วมงานบุญกฐิน5024 ก.ย. 2563
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์7024 ก.ย. 2563
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 วันแห่งความสำเร็จ อ่าน 24 ครั้ง19 ก.ย. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ26 ก.ย. 2563
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์24 ก.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี26 ก.ย. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 256209 ต.ค. 2563
 พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/256309 ต.ค. 2563
 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 256309 ต.ค. 2563
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256309 ต.ค. 2563
 กีฬาสีภายใน24 ก.ย. 2563
 พระธรรมพุทธิวงศ์24 ก.ย. 2563