นายประทีป รัตนพันธ์  
ประธานกรรมการ
นายนิรันดร์   วงศ์ขันธ์    รองประธาน
นายสวัสดิ์   รัตนพันธ์     รองกรรมการ
นายนิเวชย์  ผุดผา กรรมการ
นายบุญฤกษ์ ศรีสิงห์ กรรมการ
นางวสันต์์   คำพินิจ กรรมการ
นายวิชัย   ถาวร กรรมการ
นางสมจิตร ธรรมบันเทิง  กรรมการ
นายบัวลอย สำรวย กรรมการ

พระครูสิทธิธรรมญาณเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกตาล

กรรมการ
พระปลัดสมพงษ์ ฐานวโร กรรมการ
นางนันทพร รัตนพันธ์ กรรมการ
นายเสมอ รัตนพันธ์ กรรมการ
นางสาริณี อุดมศักดิ์ กรรมการ
นายชัยรัตร ภูติยา กรรมการและเลขานุการ

กลับหน้าหลัก