โรงเรียนบ้านโคกตาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2483 จนถึงปัจจุบัน เมื่อแรกตั้งชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลปรือใหญ่ 4" คือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 4 ของตำบล มีนายอำเภอท้องที่เป็นผู้จัดตั้ง โดยตั้งอยู่ที่บ้านโคกตาล หมู่ที่ 7 ตำบล ปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ แยกเป็นเอกเทศ มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน โดยที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็นที่วัดร้างบ้านโคกตาล ซึ่งก็คือที่ตั้งในปัจจุบัน มีนักเรียนแรกตั้งจำนวน 54 คน นายบุญเลี้ยง ทองแพรว เป็นครูใหญ่ และมีครูผู้สอนอีก 1 คน รวม 2 คน โดยมีนักเรียนจากบ้านลุมพุก หมู่ที่ 6 และบ้านโคกตาลหมู่ที่ 7 ตำบลปรือใหญ่ รวม 2 หมู่บ้าน มาเข้าเรียนโดยมีราษฎรในหมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชนร่วมกันสละแรงงานจัดหาไม้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว หลังคามุงจาก ยกม้านั่งบนพื้นดินเป็นที่เรียน
พ.ศ. 2485 นายรุต รัตนา ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และดำรงตำแหน่งที่ยาวนานจาก พ.ศ. 2485 - 2516 และจาก พ.ศ. 2518 - 2519 อีกครั้งหนึ่ง ท่านได้มีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า อาทิ เช่น ได้ประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายเจือ สัมพุทธานนท์ และนายคง รัตนพันธ์ ตลอดจนราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้านดังกล่าว เพื่อสร้างอาคารไม้แบบถาวรขึ้น 2 หลัง หลังแรกเป็นศาลาวัด หลังคามุงกระเบื้องไม้ พื้นไม้ขนาด 3 ห้องเรียน ไม่มีฝาสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2490 ใช้เรียนจนถึง พ.ศ. 2503 ก็ชำรุด หลังที่ 2 สร้างแบบ ป. 1 ซ พื้นไม้ มุ้งสังกะสี ขนาด 3 ห้องเรียน มีประตูหนาแน่น โดยสร้างเสร็จปี พ.ศ. 2505 มีนายเจือ สัมพุทธานนท์ กำนันตำบลปรือใหญ่เป็นผู้รวบรวมกำลังคนก่อสร้างจนแล้วเสร็จ มีเงินสนับสนุนจากตำบล 6,000 บาท เพื่อซื้อสังกะสี ส่วนแรงงานและวัสดุจำพวกไม้ ได้รับการสนับสนุนจากราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน
พ.ศ. 2493 นายเจือ สัมพุทธานนท์ กำนันตำบลปรือใหญ่ ได้นำราษฎรทั้งตำบลสร้างทำนบกั้นห้วยศาลาช่วงบ้านลุมพุก บ้านโคกตาล จนเสร็จทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำดื่ม น้ำใช้ และนำเพื่อการเกษตร จนปรากฏว่าในพ.ศ. 2509 บ้านโคกตาลมีจำนวนครัวเรือน 144 ครัวเรือน ส่วนตำบลลุมพุกมีครัวเรือนถึง 120 หลังคาเรือน และปัจจุบันเฉพาะบ้านโคกตาลมีจำนวนครัวเรือน 430 หลังคาเรือน นักเรียนจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาคารเรียนที่สร้างไว้ไม่เพียงพออีกทั้งงบประมาณที่จะสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารเรียนก็มีน้อย
ในปีการศึกษา 2510 โรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียนในชั้นประถมปลายต่อจากชั้น ป.4 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีต่อมา อัตราส่วนครูต่อนักเรียนจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับ แม้ว่าจะได้อาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 5 ห้องเรียน รวมกับอาคารเดิม 3 ห้องเรียน รวมเป็น 8 ห้องเรียนก็ยังไม่เพียงพอ
ในวันที่ 1 กันยายน 2512 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านลุมพุกและเป็นเอกเทศในเวลาต่อมา ฉะนั้นโรงเรียนเดิมจึงมีเฉพาะเด็กจากบ้านโคกตาล หมู่ที่ 7 เท่านั้นที่มาเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 นายบัญชา หอมจันทร์ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 370 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และในปีดังกล่าว เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2520 คือตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนจากชั้น ป. 1 - ป. 6 เท่านั้น โดยตัดชั้น ป. 7 ออก ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2520 จึงมีชั้นสูงสุดอยู่ 2 ระดับ คือ ชั้น ป.7 ตามแผนการศึกษาเดิม และชั้น ป. 6 ตามแผนการศึกษาฉบับใหม่
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534 อำเภอขุขันธ์ได้แบ่งการปกครองแยกเป็นกิ่งอำเภอภูสิงห์ และตำบลโคกตาล ก็ได้แยกมาขึ้นกับกิ่งอำเภอภูสิงห์ด้วย
วันที่ 7 กันยายน 2538 กิ่งอำเภอภูสิงห์ ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอภูสิงห์ โรงเรียนบ้านโคกตาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จึงสังกัดหมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ในปัจจุบัน โดยโรงเรียนอยู่ห่างที่ตั้งที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ ระยะทาง 13 กิโลเมตร มีทางลูกรังใหสัญจรไปมาได้บางฤดูกาล ในฤดูฝนถนนขาดและมีลำห้วยต้องอ้อมไปทางถนนอื่นที่สะดวกเป็นระยะทางถึง 35 กิโลเมตร
พ.ศ. 2551

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคกตาล
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายบุญเลี้ยง ทองแพรว ครูใหญ่ 2483-2485
2 นายรุต รัตนา ครูใหญ่ 2485-2516
3 นายสุริยันต์ โสพันธ์ ครูใหญ่ 2516-2520
4 นายบัญชา หอมจันทร์

ครูใหญ่

อาจารย์ใหญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน่

2520-2526

2526-2560

2540-2551

5 นายบรรจง ศกุนะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน่ 2551-2558
6 นายวสันต์ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน่ 2558-2561
7 นายชัยรัตร ภูติยา ผู้อำนวยการโรงเรียน่ 2561-ปัจจุบัน