เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
สื่อการเรียนรู้

     ►DLIT
     ►DLTV
     ►คลังความรู้

ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

บุคลากร

O1โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ข้อมูลพื้นฐาน
     ►ประวัติโรงเรียน
     ►โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
          ►►จำนวนบุคลากร
    
ข้อมูลนักเรียน
          ►►จำนวนนักเรียน
     ► คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
     ► ผู้อำนวยการโรงเรียน
O3 อำนาจหน้าที่
     ► อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
     ► แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2562
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     ►
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ติดต่อโรงเรียน
     ► แผนที่
     ► Facebook
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     ► พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
     ► พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
     ► พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546    
     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
     ► กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรราการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ►  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
     ► ข่าวประชาสัมพันธ์  
     ► เผยแพร่เรื่องและข่าวสาร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
     ► ติดต่อสอบถาม
     ► Q&A
O9 Social Network
     ► เว็บไซต์
     ► Facebook

9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
การติดตามการดำเนินงานตาม
    แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     ►รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ►รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
     ►คู่มือการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
     ►คู่มือบริหารงานวิชาการโรงเรียน
     ►คู่มือบริหารงบประมาณโรงเรียน
     ►คู่มือบริหารงานทั่วไปโรงเรียน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเว็บไซต์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
    Smart obec
     AMSS++

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     ► ปีงบประมาณ 2562
     
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
มาตรการเร่งรัดติดตาม
     ►ไตรมาสที่ 1
     ►ไตรมาสที่ 2
     ►ไตรมาสที่ 3
     ►ไตรมาสที่ 4
O20 รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     ►รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ►รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศมาตรการ
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    ประกาศ....................
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
การจัดจ้าง
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 61
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 61
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 61
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 62
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มีนาคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง เมษายน 62
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤษภาคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มิถุนายน 62
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กรกฎาคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง สิงหาคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กันยายน 62
การจัดซื้อ
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 61
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 61
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 61
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 62
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มีนาคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ เมษายน 62
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤษภาคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มิถุนายน 62
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กรกฎาคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ สิงหาคม 62
    แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กันยายน 62
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี  
     ►

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563
ประมวลภาพกิจกรรมการเตรียนวัสดุอุปกรณ์ จัดเตรียมสถานที่ตามบริบทของโรงเรียน  ปฐมนิเทศน์นักเรียน วันที่ 29 มิ.ย.63
และประชุมผู้ปกครอง วันที่ 30 มิ.ย.63  ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 2019

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน


ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » วันเด็กแห่งชาติ 2563 รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
วันเด็กแห่งชาติ 2563
  11 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
    ►
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
    ►
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39
แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี

10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

แบบสำรวจ
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดเป็นอันดับแรก

อาคารสถานที่
การจัดการเรียนรู้
ระเบียบวินัยและการแต่งกายของนักเรียน
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 28
คำแนะนำ: 0
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· ค้นหา
· ชื่อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· ถาม/ตอบ
· นับสถิติ
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายนามสมาชิก
· วารสารสมาชิก
· สมัครสมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่องทั้งหมด
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เว็บลิงก์
· แนะนำบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· โฆษณา
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: bankhanoon
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
34483
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ2515)
ตำบลโสน  อำเภอขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ผู้จัดทำ นายณัฐศักดิ์  สมพงษ์

E-Mail : khanoonschool@gmail.com
โทร 045-961433


การสร้างหน้าเอกสาร: 0.31 วินาที