เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banhai
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 4

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 7
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
14359
คน ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

OIT: ข้อมูลพื้นฐาน
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
  O1#โครงสร้างสถานศึกษา
      >โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

  ►O2#ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
      -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
      >นายบรรจบ  สิงหร ผอ.ร.ร.บ้านไฮ
    -ข้อมูลครู
    >ทำเนียบผู้บริหารฯ ครู บุคลากร
   
>น.ส.นพวรรณ  ดวงตา  อบ.2
      >นางประนอมพันธ์  คำมา  อบ.3
      >นางศิริลักษณ์  คำอาจ  ป.1
      >น.ส.สุมิตรา  คำมา  ป.2
      >นางพัชราทิพ  ศรีเลิศ  ป.3
      >นายทวีชัย  วิเศษชาติ  ป.4
      >นายสมยศ  จันทะพันธ์  ป.5
  ►O3#อำนาจหน้าที่
      >การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ.2547
  ►O4#แผนพัฒนาคุณภาพ
      -แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2562-2565
  ►O5#ข้อมูลการติดต่อ
      -ข้อมูลการติดต่อ
      -แผนที่โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O6#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      >พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
      >กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
      >ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ
      >ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ พ.ศ.2562
      >ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
      >พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      >พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ►O7#ข่าวประชาสัมพันธ์
      -แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
      -สารประชาสัมพันธ์ มิถุนายน 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ กันยายน 2563
  ►O9#SocialNetwork
      -line
      -Facebook
      -E-Mail
การบริหารงาน
OIT 2 : การบริหารงาน
 O10#แผนปฏิบัติราชการ
      >แผนปฏิบัติราขการ ปีการศึกษา 2563
        -โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
        -โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        -โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล
        -โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
        -โครงการกลุ่มงานบริหารพิเศษ
  ►O11#รายงานการกำกับติดตามฯรายภาค 
      >รายงานฯกำกับติดตามแผนงานโครงการ 1/2563
      >รายงานฯกำกับติดตามแผนงานโครงการ 2/2563
      >รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ 2562
  ►O12#รายงานการดำเนินงานประจำปี
      >รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ 2562 
  ►O13#คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารบุคคล
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
  ►O14#คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ
      >สลิปเงินเดือนข้าราชการครู
      >เวปไซค์โรงเรียน
  ►O15#ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      >รายงานการให้บริการทางการศึกษา
  ►O16#สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
  ►O17#E-Service
      >ระบบงานธุรการและสารบรรณ (AMSS++)
      >ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
      >ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
      >ระบบบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)
      >ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
      >ระบบผลการเรียนรายบุคคล แบบปพ (SchoolMIS)

      >ระบบบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ (E-Budget)
      >ระบบคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม (SET)
      >ระบบจัดการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) (School lunch)
      >ระบบทดสอบ O-NET ของ สทศ.
      >ระบบทดสอบ NT/RT ของ สทศ.
      >ระบบบริหารอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

      >ระบบรายงานรับนักเรียน (Obec Smis)

      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

การบริหารงบประมาณ
OIT 3 : การบริหารงบประมาณ
  ►O18#แผนใช้จ่ายงบประจำปี
      >แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
O19#การใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
  ►O20#การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      >รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
      >รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
  ►O21#จัดซื้อจัดจ้าง&จัดหาพัสดุ
      >แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  ►O22#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
     >ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  ►O23#สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
      >แบบ สขร 1 จัดจ้าง สิงหาคม 2563
      >แบบ สขร 1 จัดจ้าง กันยายน 2563
  ►O24#รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2562
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2563
การบริหารบุคคล
OIT 4 : การบริหารบุคคล
  ►O25#นโยบายการบริหารบุคคล
      >ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ►O26#การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล
      >การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  ►O27#หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
      >หลักเกณท์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
      >หลักเกณฑ์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ►O28#รายงานการบริหารบุคคลประจำปี
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2562
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ส่งเสริมความโปร่งใส
OIT 5 : ส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O29#แนวปฏิบัติการจัดการทุจริต
      >คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์สถานศึกษา
  ►O30#ช่องทางแจ้งร้องราวเรียนการทุจริต
      >แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O31#ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
      >ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
  ►O32#ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      >ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
  ►O33#เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
      >เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ป้องกันทุจริต
OIT 6 : การดำเนินการป้องกันทุจริต
  ►O34#เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  ►O35#การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  ►O36#ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
      >การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานศึกษา
  ►O37#ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
  ►O38#ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
      >ส่งเสริมวัฒนธรรมสถานศึกษา
  ►O39#แผนฯป้องกันทุจริตประจำปี
      >แผนป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
  ►O40#รายงานฯการดำเนินการป้องกันทุจริตรายภาคเรียน
  ►O41#รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริต
      >รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตสถานศึกษา
ส่งเสริมความโปร่งใส
OIT 7 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O42#มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
  ►O43#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
      >ประการเรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ►O44#ส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
  ►O45#มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      >ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ►O46#มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ►O47#มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
      >ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
  ►O48#มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
      >ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจฯ
สมัครสมาชิกใหม่ และ สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้ต้องการสมัครใหม่ (จำเป็นต้องใส่ข้อมูล)

ชื่อเรียก:
อีเมล์:
รหัสผ่าน:
ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง:
(ปล่อยว่างไว้เพื่อสร้างรหัสผ่านให้คุณอัตโนมัติ)

คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อมทั้งลิงก์ไปยังหน้าที่คุณสามารถกำหนดให้ สถานภาพการเป็นสมาชิกของคุณทำงานได้ภายในอีก 24 ชม.

หมายเหตุ: ระบบของเราใช้คุ้กกี้ (Cookie)ในการเข้าระบบ
สมาชิกสามารถ:
  • ส่งข้อเสนอแนะด้วยชื่อคุณ
  • ส่งข่าว/เรื่องด้วยชื่อคุณ
  • มีตู้จดหมายส่วนตัว
  • เลือกจำนวนข่าวที่ต้องการในหน้าแรก
  • เลือกรูปแบบของข้อเสนอแนะได้
  • เลือกรูปแบบของการแสดงผลได้
  • เข้าไปที่ รายนามสมาชิก
  • สร้างวารสารของคุณ
  • อ่านหัวข้อข่าวที่ทำเอง
  • อื่นๆอีกมากมาย...
สมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้! ทุกอย่างฟรี!
ทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ

[ สมาชิกเข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน? ]

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้จัดทำ นายทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
E-Mail : weeprox9pk35@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.29 วินาที