เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banhai
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 2

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
31708
คน ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส#ITA
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

►O1#โครงสร้างสถานศึกษา
    -ทำเนียบครูและบุคลากร
    -โครงสร้างการบริหาร
    -ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
    -ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
    -ข้อมูลนักเรียน
      •อนุบาล 2 ครูสุกานดา พรหมพิลา
      •อนุบาล 3 ครูประนอมพันธ์ คำมา
      •ป.1 ครูนพวรรณ ดวงตา
      •ป.2 ครูพัชรียา พงษ์สุวรรณ์
      •ป.3 ครูพัชราทิพ ศรีเลิศ
      •ป.4 ครูทวีชัย วิเศษชาติ
      •ป.5 ครูสมยศ จันทะพันธ์
      •ป.6 ครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
►O2#ข้อมูลผู้บริหาร
    -ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
    -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
►O3#อำนาจหน้าที่
    -อำนาจหน้าที่สถานศึกษา
    -การแบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ.2560
    -การแบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ.2561
►O4#แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี
    -แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี พ.ศ.2562-2565
►O5#ข้อมูลการติดต่อ
    -ข้อมูลการติดต่อ
    -แผนที่โรงเรียนบ้านไฮ
►O6#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    -พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
    -พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
    -ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
    -ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
    -ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
    -พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
    -กฎกระทรวงฯการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
    -กฎกระทรวงฯการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
    -ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ
    -ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    -ระเบียบสำนักว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
    -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
    -พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    -พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
    -พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
►O7#ข่าวประชาสัมพันธ์
    -สารประชาสัมพันธ์รายเดือน
    -สื่อดิจิทัล (Digital Media)
         -Facebook
         -Line
         -เวปไซค์โรงเรียน (www.ssk3.go.th/banhai)
►O8#Q&A
►O9#SocialNetwork
         -Facebook
         -Line
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส#ITA
9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน

►O10#แผนปฏิบัติราชการ
              • แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
►O11#รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
           -การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
►O12#รายงานการดำเนินงานประจำปี
           -รายงานประจำปีงบประมาณ 2562
           -รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
การปฏิบัติงาน
►O13#คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
►O14#คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
►O15#ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
           -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
            -เว็บไซค์
            -สลิปเงินเดือน
►O16#รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ
►O17#E-Service
            -Smart Obec
            -AMSS++
            -DMC
            -Emis
            -E-Bugget
            -CCT
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส#ITA
9.3 การบริหารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

►O18#แผนใช้จ่ายงบประจำปี
►O19#รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
           -มาตรการเร่งรัดติดตาม
           -ไตรมาสที่ 1
           -ไตรมาสที่ 2
►O20#รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           -รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
►O21#จัดซื้อจัดจ้าง&จัดหาพัสดุ
           -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
           -ประกาศมาตรการ
           -การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
►O22#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
           -ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-Bidding)
           -ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
           -ประกาศประกวดราคาซื้อและประกาศผู้ชนะการคัดเลือกฯ
           -ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ
           -ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ
           -ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณฺิตศาสตร์
           -ปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
           -การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ
►O23#สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
การจัดจ้าง
           -แบบ สขร_1 จัดจ้าง ตุลาคม 2561
           -แบบ สขร_1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง ธันวาคม 2561
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง มกราคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง มีนาคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง มีนาคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง เมษายน 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง พฤษภาคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง มิถุนายน 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง กรกฎาคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง สิงหาคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดจ้าง กันยายน 2562
      การจัดซื้อ
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ ตุลาคม 2561
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 2561
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ ธันวาคม 2561
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ มกราคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2562
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ มีนาคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ เมษายน 2562
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ พฤษภาคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ มิถุนายน 2562
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ กรกฎาคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ สิงหาคม 2562
             -แบบ สขร_1 จัดซื้อ กันยายน 2562
  ►O24#รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส#ITA
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
►O25#นโยบายการบริหารบุคคล
►O26#การดำเนินงานตามนโยบายฯ
►O27#หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
►O28#รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส#ITA
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
►O29#แนวปฏิบัติการจัดการทุจริต
            -คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
            -มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
►O30#ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
►O31#ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
►O32#ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
►O33#เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส#ITA
10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

►O34#เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
►O35#การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
►O36#ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
►O37#ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
            -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
            -บันทึกรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
►O38#ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
►O39#แผนฯป้องกันทุจริตประจำปี
            -แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
►O40#รายงานฯการดำเนินการป้องกันทุจริตรายภาคเรียน
            -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
            -บันทึกการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ 2562
►O41#รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส#ITA
10.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
มาตรการภายในฯ ส่งเสริมความโปร่งใสฯ

►O42#มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
►O43#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
►O44#ส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
            -มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
            -ลงเว็บไซค์ ประกาศมาตรการความโปร่งใสฯ
►O45#มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
►O46#มาตรการป้องกันการรับสินบน
►O47#มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
►O48#มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เรื่องที่กำลังสำรวจ


สำรวจความเห็น
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้จัดทำ นายทวีชัย วิเศษชาติ ครู โรงเรียนบ้านไฮ
E-Mail : weeprox9pk35@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที