เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banhai
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 4

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 7
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
14360
คน ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

OIT: ข้อมูลพื้นฐาน
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
  O1#โครงสร้างสถานศึกษา
      >โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

  ►O2#ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
      -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
      >นายบรรจบ  สิงหร ผอ.ร.ร.บ้านไฮ
    -ข้อมูลครู
    >ทำเนียบผู้บริหารฯ ครู บุคลากร
   
>น.ส.นพวรรณ  ดวงตา  อบ.2
      >นางประนอมพันธ์  คำมา  อบ.3
      >นางศิริลักษณ์  คำอาจ  ป.1
      >น.ส.สุมิตรา  คำมา  ป.2
      >นางพัชราทิพ  ศรีเลิศ  ป.3
      >นายทวีชัย  วิเศษชาติ  ป.4
      >นายสมยศ  จันทะพันธ์  ป.5
  ►O3#อำนาจหน้าที่
      >การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ.2547
  ►O4#แผนพัฒนาคุณภาพ
      -แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2562-2565
  ►O5#ข้อมูลการติดต่อ
      -ข้อมูลการติดต่อ
      -แผนที่โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O6#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      >พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
      >กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
      >ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ
      >ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ พ.ศ.2562
      >ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
      >พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      >พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ►O7#ข่าวประชาสัมพันธ์
      -แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
      -สารประชาสัมพันธ์ มิถุนายน 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ กันยายน 2563
  ►O9#SocialNetwork
      -line
      -Facebook
      -E-Mail
การบริหารงาน
OIT 2 : การบริหารงาน
 O10#แผนปฏิบัติราชการ
      >แผนปฏิบัติราขการ ปีการศึกษา 2563
        -โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
        -โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        -โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล
        -โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
        -โครงการกลุ่มงานบริหารพิเศษ
  ►O11#รายงานการกำกับติดตามฯรายภาค 
      >รายงานฯกำกับติดตามแผนงานโครงการ 1/2563
      >รายงานฯกำกับติดตามแผนงานโครงการ 2/2563
      >รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ 2562
  ►O12#รายงานการดำเนินงานประจำปี
      >รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ 2562 
  ►O13#คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารบุคคล
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
  ►O14#คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ
      >สลิปเงินเดือนข้าราชการครู
      >เวปไซค์โรงเรียน
  ►O15#ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      >รายงานการให้บริการทางการศึกษา
  ►O16#สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
  ►O17#E-Service
      >ระบบงานธุรการและสารบรรณ (AMSS++)
      >ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
      >ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
      >ระบบบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)
      >ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
      >ระบบผลการเรียนรายบุคคล แบบปพ (SchoolMIS)

      >ระบบบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ (E-Budget)
      >ระบบคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม (SET)
      >ระบบจัดการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) (School lunch)
      >ระบบทดสอบ O-NET ของ สทศ.
      >ระบบทดสอบ NT/RT ของ สทศ.
      >ระบบบริหารอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

      >ระบบรายงานรับนักเรียน (Obec Smis)

      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

การบริหารงบประมาณ
OIT 3 : การบริหารงบประมาณ
  ►O18#แผนใช้จ่ายงบประจำปี
      >แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
O19#การใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
  ►O20#การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      >รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
      >รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
  ►O21#จัดซื้อจัดจ้าง&จัดหาพัสดุ
      >แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  ►O22#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
     >ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  ►O23#สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
      >แบบ สขร 1 จัดจ้าง สิงหาคม 2563
      >แบบ สขร 1 จัดจ้าง กันยายน 2563
  ►O24#รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2562
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2563
การบริหารบุคคล
OIT 4 : การบริหารบุคคล
  ►O25#นโยบายการบริหารบุคคล
      >ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ►O26#การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล
      >การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  ►O27#หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
      >หลักเกณท์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
      >หลักเกณฑ์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ►O28#รายงานการบริหารบุคคลประจำปี
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2562
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ส่งเสริมความโปร่งใส
OIT 5 : ส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O29#แนวปฏิบัติการจัดการทุจริต
      >คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์สถานศึกษา
  ►O30#ช่องทางแจ้งร้องราวเรียนการทุจริต
      >แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O31#ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
      >ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
  ►O32#ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      >ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
  ►O33#เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
      >เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ป้องกันทุจริต
OIT 6 : การดำเนินการป้องกันทุจริต
  ►O34#เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  ►O35#การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  ►O36#ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
      >การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานศึกษา
  ►O37#ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
  ►O38#ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
      >ส่งเสริมวัฒนธรรมสถานศึกษา
  ►O39#แผนฯป้องกันทุจริตประจำปี
      >แผนป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
  ►O40#รายงานฯการดำเนินการป้องกันทุจริตรายภาคเรียน
  ►O41#รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริต
      >รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตสถานศึกษา
ส่งเสริมความโปร่งใส
OIT 7 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O42#มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
  ►O43#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
      >ประการเรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ►O44#ส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
  ►O45#มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      >ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ►O46#มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ►O47#มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
      >ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
  ►O48#มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
      >ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจฯ[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

·  
    
ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 1 ประเภท ในฐานข้อมูล
สารัตถะชีวิต
พรหมลิขิต#
_ฟ้าประทานพร หรือจะสู้มานะตน...
ประเภทของคน#
_คนดี ชอบแก้ไข
คนจัญไร ชอบแก้ตัว
คนชั่ว ชอบทำลาย
คนมักง่าย ชอบทิ้ง
คนจริง ชอบทำ
คนระยำ ชอบติ
คนตำหนิ ชอบก่อ...
กุศลธรรม#
_ทาน เป็นเบื้องต้น
ศีล เป็นท่ามกลาง
ภาวนา เป็นบั้นปลาย
ปัญญา เป็นสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลาย...
คุณธรรมของครู#
_ครูคือใคร ใครคือครูในวันนี้
ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์
ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
_ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด
ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเชียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
_ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุดกว่าสัตว์ดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
_ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง
มอบบทเพลงนี้ไว้บูชาครู....
เส้นทางชีวิต#
_เส้นทางชีวิตจริงๆนั้นตั้งอยู่บนกองทุกข์ ยากลำบาก เป็นหลุมเป็นบ่อ มีอุปสรรค์มาก ดังนั้นพุทธบุตรพึงเดินทางบนเส้นทางชีวิตด้วยความระมัดระวัง เรียบร้อย อดทนอดกลั้นให้มาก...
ครู คือ นักพัฒนา#
_ครู คือ แสงทองส่องชีวิต
ครู คือ ผู้มีดวงจิตอันสูงค่า
ครู คือ ผู้ที่ให้วิชชา
ครู คือ ผู้ที่พาเราก้าวไกล
_ครู คือ ยานวิเศษลำไม่น้อย
ครู คือ ผู้ที่คอยเอาใจใส่
ครู คือ หลักนำประจำใจ
ครู คือ หลักชัยของชีวิต....
ความสำเร็จ#
_ความพร้อม หรือความไม่พร้อม ไม่ควรนำมาเป็นอุปสรรค์ในการทำงาน เรียกร้องหาความพร้อมเมื่อไหร่ ความสำเร็จไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ จงรีบทำงานเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ แล้วความสำเร็จก็จะตามมาในไม่ช้า....
ทาน#
_ทาน คือ การให้ การเสียสละ การแบ่งปัน ผู้ให้ย่อมมีฐานะสูงกว่าผู้รับ
ทาน มี 3 ประการดังนี้
1) อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ ทรัพย์สิน เงินทอง
2) วิทยาทาน คือ การให้ความรู้ความสามารถ การชี้แนะ แนะนำ การฝึกอบรม
3) อภัยทาน คือ การไม่ถื่อโทษโกรธเคืองกับผู้ที่ล่วงละเมิดหรือให้ร้ายแก่ตน
ทานที่มีพลานิสงค์มากที่สุดคือ อภัยทาน....

เว็บที่น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
    -ประวัติโรงเรียน
    -ข้อมูลทั่วไป
    -แหล่งเรียนรู้
    -ปราชญ์ชาวบ้าน
    -ทำเนียบผู้บริหาร ครูและบุคลากร
    -กรรมการสถานศึกษา
    -ผู้นำชุมชน
    -ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไฮ
    -ผู้มีอุปการะคุณ
    -ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 2
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6
การบริหารจัดการสถานศึกษา
    -หลักการบริหารสถานศึกษา
    -โครงสร้างการบริหาร
    -วิสัยทัศน์
    -พันธกิจ
    -เป้าประสงค์
    -แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี
    -แผนปฏิบัติราชการประจำปี
        >โครงการงานบริหารวิชาการ
        >โครงการงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        >โครงการงานบริหารบุคคล
        >โครงการงานบริหารทั่วไป
        >โครงการงานบริหารพิเศษ
    -รายงานการปฏิบัติราชการ
        >Sar#คุณครูนพวรรณ ดวงตา
        >Sar#คุณครูประนอมพันธ์  คำมา
        >Sar#คุณครูศิริลักษณ์  คำอาจ
        >Sar#คุณครูพัชรียา  พงษ์สุวรรณ์
        >Sar#คุณครูพัชราทิพ ศรีเลิศ
        >Sar#คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ
        >Sar#คุณครูสมยศ จันทะพันธ์
        >Sar#คุณครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
สื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหาร
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาทางไกล Dltv&Dltv
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    -หลักสูตรสถานศึกษา
    -โครงสร้างหลักสูตร
    -สาระภาษาไทย
    -สาระคณิตศาสตร์
    -สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    -สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    -สาระศิลปะ
    -สาระการงานอาชีพ
    -สาระภาษาต่างประเทศ
    -กิจกรรมแนะแนว
    -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
    -ชุมนุม ชมรม
    -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
    -ตารางเรียนรวม 2563
    -งานบริหารจัดการห้องสมุด
    -งานบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์
    -งานบริหารจัดการห้องวิทยาศาสตร์
    -งานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางภาษา
    -งานบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้
    -งานบริหารจัดการห้องรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
    -เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    -งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
    -งานบริหารจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม#นพวรรณ
    -แผนการจัดการเรียนรู้
    -คลังข้อสอบ
    -O-NET
    -NT
    -RT
    -GPA รายชั้น
    -ผลงานดีเด่น
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    -E-Budget
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    -SchoolMis
    -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
    -ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
    -อบรม สัมนา ศึกษาดูงาน
    -การพัฒนางานวิชาชีพครู
        >วิทยฐานะ
        >คุณธรรมครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        >เครื่องราชย์
    -คุณธรรมของครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    -กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
    -งานธุรการและสารบรรณ
        >ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ 2563
        >คำสั่งแม่บทโรงเรียน
        >เวรปฏิบัติราชการ#ตุลาคม 2563
        >บันทึกการประชุมครู
        >บันทึกการรประชุมกรรมการสถานศึกษา
        >บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
    -งานวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    -ระบบจัดการน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ
    -ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
        >อาหารกลางวัน
        >การป้องกันการแพร่ของโรคระบาด
        >น้ำหนัก ส่วนสูง สำหรับลงแบบ ปพ.
        >ภาวะโภชนาการนักเรียน
            -เดือนมิถุนายน
            -เดือนสิงหาคม
            -เดือนพฤศจิกายน
            -เดือนกุมภาพันธ์
    -อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย
    -งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    -การจัดการขยะในโรงเรียน
    -ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
    -งานกีฬาและนันทนาการ
    -งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
    -บันทึกเยี่ยมบ้าน
►ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ
►งานประกันคุณภาพการศึกษา
►การจัดการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
    -ITA Online
►การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
ระบบ E-Service
      >AMSS++ #สุกานดา พรหมพิลา
      >DMC
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >EMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >SchoolMIS
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >CCT
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >SchoolMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >E-Budget
#สมยศ จันทะพันธ์
      >SET
#นพวรรณ ดวงตา
      >School lunch
#ประนอมพันธ์ คำมา
      >O-NET
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >NT/RT
#ศิริลักษณ์  คำอาจ
      >B-OBEC
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >Obec Smis
#พัชรียา พงษ์สุวรรณ์
      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
#ทวีชัย วิเศษชาติ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    1) ส่งเสริมความเป็นเลิศฯ#พุธทัยวรรณ
    2) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้#สมยศ
    3) แข่งขันกีฬานักเรียน#นพวรรณ
    4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ#ประนอมพันธ์
    5) วิทยากรภายนอก#พัชราทิพ
    6) จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน#สมยศ
    7) สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี#สมยศ
    8) นิเทศภายใน#สมยศ
    9) พัฒนาห้องสมุดฯ#พัชรียา
    10) ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง#พุธทัยวรรณ
    11) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ#พัชรียา
    12) ส่งเสริมอ่าน คิด เขียน#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ#สมยศ
    14) ซื้อเครื่องพิมพ์ฯ#สมยศ
    15) พัฒนาน้ำดื่มสะอาดฯ#ทวีชัย
    16) พัฒนางานอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    1) ส่งเสริมการออมนักเรียน#สมยศ
    2) ซ่อมบำรุงสือและอุปกรณ์ฯ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    1) พัฒนาครูและบุคลากรฯ#สมยศ
    2) ส่งเสริมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน#ประนอมพันธ์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1) ส่งเสริมสุขภาพ#ประนอมพันธ์
    2) เข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ#สมยศ
    3) ส่งเสริมอาหารกลางวัน#ประนอมพันธ์
    4) พัฒนางานประชาสัมพันธ์ฯ#ทวีชัย
    5) ประชุมผู้ปกครองฯ#พุธทัยวรรณ
    6) ประชุมกรรมการฯ#สมยศ
    7) เยี่ยมบ้านนักเรียน#พัชราทิพ
    8) ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ#ทวีชัย
    9) ส่งเสริมวันสำคัญฯ#พัชรียา
    10) ปัจฉิมนิเทศ#พุธทัยวรรณ
    11) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม#ทวีชัย
    12) ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาระบบสารสนเทศ#สุกานดา
    14) ปรับปรุงห้องประชุม#สมยศ
    15) ฺBig Cleaning#นพวรรณ
กลุ่มงานบริหารพิเศษ
    1) อบรมการสร้างเวปไซค์ฯ#บรรจบ
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
►คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระ
►แบบทดสอบ O-Net ของสทศ.
    -O-Net 2560
    -O-Net 2561
    -O-Net 2562
    -O-Net 2563
►แผนการจัดการเรียนรู้
►สูตรคูณ แม่ 2-12
►คณิตคิดเร็ว
►คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
►คำศัพท์ภาษาไทย
►ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
►สารประชาสัมพันธ์อัพเดท
►เพลงประกอบกิจกรรม
►แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
►งานวิจัยหน้าเดียว
►สารัตถะชีวิต
►หัวข้อธรรมในคำสอน
►พุทธวจนะ
►บทความทางการศึกษา
►หลักธรรมพระพุทธศาสนา
►การบ้านสำหรับนักเรียน
►รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพ
►ฝึกอ่าน ฝึกเขียน
►โลกวิทยาศาสตร์
Link Web
Voiec TV
Workpoint TV
NBT
►Thai PBS
►True 4U
►GMM Chanal
►Mono29
►PPTV
►Amarin TV
►Gang Cartoon
►Cartoon Club
►ช่อง One
►Boomerang
►สบายดีทีวี
►True ปลูกปัญญา
►Cool Fahrenheit 93
►Green Wave
►Facebook
►Youtube
►Google
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาวิชาชีพครู
►ผอ.บรรจบ สิงหร
►คุณครูสมยศ  จันทะพันธ์
►คุณครูประนอมพันธ์  คำมา
►คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ
►คุณครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
►คุณครูศิริลักษณ์  คำอาจ
►คุณครูพัชราทิพ ศรีเลิศ
►คุณครูพัชรีย  พงษ์สุวรรณ์
►คุณครูนพวรรณ  ดวงตา
►คุณครูสุกานดา พรหมพิลา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้จัดทำ นายทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
E-Mail : weeprox9pk35@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที