เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
ออกจากระบบ
การปฏิบัติงานราชการ
ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ 2564
วันหยุดราชการ 2564
เวรประจำเดือน ,มีนาคม 2564
ครูเวรปฏิบัติหน้าที่วันนี้
   อาทิตย์ 6 มีนาคม 2565
    >เวรกลางวัน :

    >เวรกลางคืน :
   จันทร์ 7 มีนาคม 2565
    >เวรกลางวัน :

    >เวรกลางคืน :
   อังคาร 8 มีนาคม 2565
    >เวรกลางวัน :

    >เวรกลางคืน :
   พุธ 9 มีนาคม 2565
    >เวรกลางวัน :

    >เวรกลางคืน :
   พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565
    >เวรกลางวัน :

    >เวรกลางคืน :
   ศุกร์ 11 มีนาคม 2565
    >เวรกลางวัน :

    >เวรกลางคืน :
   เสาร์ 12 มีนาคม 2565
    >เวรกลางวัน :

    >เวรกลางคืน :
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banhai
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 4

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
101318
คน ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562
เว็บที่น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
    -ประวัติโรงเรียนบ้านไฮ
    -ข้อมูลทั่วไป
    -ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    -แหล่งเรียนรู้
    -แหล่งท่องเที่ยว
    -ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    -ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.64
    -ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากร
    -กรรมการสถานศึกษา
    -ผู้นำชุมชน
    -ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไฮ
    -ผู้มีอุปการะคุณ
    -ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 2
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6
การบริหารจัดการสถานศึกษา
    -หลักการบริหารสถานศึกษา
    -โครงสร้างการบริหาร
    -วิสัยทัศน์
    -พันธกิจ
    -เป้าประสงค์
    -แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี
    -แผนปฏิบัติราชการประจำปี
        >โครงการงานบริหารวิชาการ
        >โครงการงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        >โครงการงานบริหารบุคคล
        >โครงการงานบริหารทั่วไป
        >โครงการงานบริหารพิเศษ
    -รายงานการประเมินตนเอง (SAR63)   
สื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหาร
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาทางไกล Dltv&Dltv
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    -หลักสูตรสถานศึกษา
    -โครงสร้างหลักสูตร
    -สาระภาษาไทย
    -สาระคณิตศาสตร์
    -สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    -สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    -สาระศิลปะ
    -สาระการงานอาชีพ
    -สาระภาษาต่างประเทศ
    -กิจกรรมแนะแนว
    -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
    -ชุมนุม ชมรม
    -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
    -ตารางเรียนรวม 2564
    -งานบริหารจัดการห้องสมุด
    -งานบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์
    -งานบริหารจัดการห้องวิทยาศาสตร์
    -งานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางภาษา
    -งานบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้
    -งานบริหารจัดการห้องรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
    -เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    -งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
    -งานบริหารจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม#นพวรรณ
    -แผนการจัดการเรียนรู้
    -คลังข้อสอบ
    -O-NET
    -ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
    -ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 ปีการศึกษา 2563
    -GPA รายชั้น
    -ผลงานดีเด่น
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    -E-Budget
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    -SchoolMis
    -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
    -ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
    -อบรม สัมนา ศึกษาดูงาน
    -การพัฒนางานวิชาชีพครู
        >วิทยฐานะ
        >คุณธรรมครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        >เครื่องราชย์
    -คุณธรรมของครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
        1.1 รายงานการจัดตั้งสภานักเรียน 2564
    -กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
    -งานธุรการและสารบรรณ
      >ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ 2564
      >คำสั่งแม่บทโรงเรียน 2564
      >เวรรักษาการ ปีการศึกษา 2564
      >บันทึกการประชุมครู
      >บันทึกการรประชุมกรรมการสถานศึกษา
      >บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
    -งานวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    -ระบบจัดการน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ
    -ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
      >อาหารกลางวัน
      >การป้องกันการแพร่ของโรคระบาด
      >น้ำหนัก ส่วนสูง สำหรับลงแบบ ปพ.
      >ภาวะโภชนาการนักเรียน
            -เดือนมิถุนายน
            -เดือนสิงหาคม
            -เดือนพฤศจิกายน
            -เดือนกุมภาพันธ์
    -อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย
    -งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    -การจัดการขยะในโรงเรียน
    -ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
    -งานกีฬาและนันทนาการ
    -งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
    -บันทึกเยี่ยมบ้าน
►ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ
►งานประกันคุณภาพการศึกษา
►การจัดการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
    -ITA Online
►การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
ระบบ E-Service
      >AMSS++ #สุกานดา พรหมพิลา
      >DMC
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >EMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >SchoolMIS
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >CCT
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >SchoolMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >E-Budget
#สมยศ จันทะพันธ์
      >SET
#นพวรรณ ดวงตา
      >School lunch
#ประนอมพันธ์ คำมา
      >O-NET
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >NT/RT
#ศิริลักษณ์  คำอาจ
      >B-OBEC
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >Obec Smis
#พัชรียา พงษ์สุวรรณ์
      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
#ทวีชัย วิเศษชาติ
สารัตถะชีวิต
จิตใจคน#
_ต้นไม้ เวลามันจะคดมันก็คดให้เห็นเลย เพราะต้นไม้มันให้ของจริงตามธรรมชาติ แต่จิตใจของคนดูยากเล็งเห็นได้ยากต้องพิจารณาให้ดี....

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    1) ส่งเสริมความเป็นเลิศฯ#พุธทัยวรรณ
    2) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้#สมยศ
    3) แข่งขันกีฬานักเรียน#นพวรรณ
    4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ#ประนอมพันธ์
    5) วิทยากรภายนอก#พัชราทิพ
    6) จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน#สมยศ
    7) สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี#สมยศ
    8) นิเทศภายใน#สมยศ
    9) พัฒนาห้องสมุดฯ#พัชรียา
    10) ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง#พุธทัยวรรณ
    11) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ#พัชรียา
    12) ส่งเสริมอ่าน คิด เขียน#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ#สมยศ
    14) ซื้อเครื่องพิมพ์ฯ#สมยศ
    15) พัฒนาน้ำดื่มสะอาดฯ#ทวีชัย
    16) พัฒนางานอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    1) ส่งเสริมการออมนักเรียน#สมยศ
    2) ซ่อมบำรุงสือและอุปกรณ์ฯ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    1) พัฒนาครูและบุคลากรฯ#สมยศ
    2) ส่งเสริมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน#ประนอมพันธ์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1) ส่งเสริมสุขภาพ#ประนอมพันธ์
    2) เข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ#สมยศ
    3) ส่งเสริมอาหารกลางวัน#ประนอมพันธ์
    4) พัฒนางานประชาสัมพันธ์ฯ#ทวีชัย
    5) ประชุมผู้ปกครองฯ#พุธทัยวรรณ
    6) ประชุมกรรมการฯ#สมยศ
    7) เยี่ยมบ้านนักเรียน#พัชราทิพ
    8) ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ#ทวีชัย
    9) ส่งเสริมวันสำคัญฯ#พัชรียา
    10) ปัจฉิมนิเทศ#พุธทัยวรรณ
    11) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม#ทวีชัย
    12) ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาระบบสารสนเทศ#สุกานดา
    14) ปรับปรุงห้องประชุม#สมยศ
    15) ฺBig Cleaning#นพวรรณ
กลุ่มงานบริหารพิเศษ
    1) อบรมการสร้างเวปไซค์ฯ#บรรจบ
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
►คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระ
►แบบทดสอบ O-Net ของสทศ.
    -O-Net 2560
    -O-Net 2561
    -O-Net 2562
    -O-Net 2563
►แผนการจัดการเรียนรู้
►สูตรคูณ แม่ 2-12
►คณิตคิดเร็ว
►คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
►คำศัพท์ภาษาไทย
►ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
►สารประชาสัมพันธ์อัพเดท
►เพลงประกอบกิจกรรม
►แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
►งานวิจัยหน้าเดียว
►สารัตถะชีวิต
►หัวข้อธรรมในคำสอน
►พุทธวจนะ
►บทความทางการศึกษา
►หลักธรรมพระพุทธศาสนา
►การบ้านสำหรับนักเรียน
►รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพ
►ฝึกอ่าน ฝึกเขียน
►โลกวิทยาศาสตร์
Link Web
Voiec TV
Workpoint TV
NBT
►Thai PBS
►True 4U
►GMM Chanal
►Mono29
►PPTV
►Amarin TV
►Gang Cartoon
►Cartoon Club
►ช่อง One
►Boomerang
►สบายดีทีวี
►True ปลูกปัญญา
►Cool Fahrenheit 93
►Green Wave
►Facebook
►Youtube
►Google
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาวิชาชีพครู
►ผอ.บรรจบ สิงหร
►คุณครูสมยศ  จันทะพันธ์
►คุณครูประนอมพันธ์  คำมา
►คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ
►คุณครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
►คุณครูศิริลักษณ์  คำอาจ
►คุณครูพัชราทิพ ศรีเลิศ
►คุณครูพัชรีย  พงษ์สุวรรณ์
►คุณครูนพวรรณ  ดวงตา
►คุณครูสุกานดา พรหมพิลา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ศูนย์การจัดการเรียนรู้ระดับสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อ

ศูนยืการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อของเชื้อโคโรน่าไวรัส Covid-19 ระดับสถานศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 2564
>ปฏิทินการปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564
>แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อ Covid-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
>QR Code แนวทางการการเปิดเรียน
>QR Code แบบฟอร์มเอกสาร
>QR-Code รายงานออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านไฮในระดับใด

ควรปรับปรุง
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก
ยอดเยี่ยมผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 14
คำแนะนำ: 0

ภาพกิจกรรม

 งานประชาสัมพันธ์ » เส้นทางชีวิต ฮิต RSS Feed
เส้นทางชีวิต
  _เดินทางพันลี้ ดีกว่าอ่านหนังสือพันเล่ม เพราะได้ของจริง ได้ประสบการณ์จริง ๆ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » เข้าต่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มกพศ.11 ฮิต RSS Feed
เข้าต่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มกพศ.11
  _กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 (พิมาย) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสนาย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน ฮิต RSS Feed
มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน
  _ท่านผอ.บรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ และคณะครู ได้มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ จากการคัดกรองจากระบบ CCT ประจำปีการศึกษา ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2563 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2563
  _ลูก ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดการแสดงรีวิวประกอบเพลง เรียงความเรื่องแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปีการศึกษา 2563 ณ หอประช...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » เข้าแถวรับอาหารเสริมนมยามเช้า ฮิต RSS Feed
เข้าแถวรับอาหารเสริมนมยามเช้า
  _ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าแถวตามลำดับเพื่อรับอาหารเสริมนมในช่วงเช้าของทุกๆวัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » สังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด ฮิต RSS Feed
สังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด
  _คณะสงฆ์ตำบลพิมาย เขต 2 ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด ปีที่ 11 เมื่อวันเส...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
  _สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ฮิต RSS Feed
อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
  _โรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดอบรมเวปไซค์สำหรับผู้บริหารฯ ครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยคุณครูทวีชัย วิเศษชาติ และคุณครูพัชราทิ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563
  _ด.ญ.จารุวรรณ เจียมพงษ์ และด.ญ.วันวิสา เกษหอม ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไฮ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 เมื่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ศีล ความปกติของมนุษย์ ฮิต RSS Feed
ศีล ความปกติของมนุษย์
  _ศีล เป็นภาวะความปกติของมนุษย์ คือ การไม่เบียดเบียนทำร้ายตนเองและผู้อื่น...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน ฮิต RSS Feed
ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน
  _โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี โรงเรียนบ้านขามฆ้อง และโรงเรียนบ้านไฮ ได้นำลูก ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย ฮิต RSS Feed
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย
  _กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านไฮ โดยท่านผอ.บรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการ นายสมยศ จันทะพันธ์และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ได้นำลูกเสือและเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมกิจก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » สอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ฮิต RSS Feed
สอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
  _กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดกิจกรรมสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดและประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนทุกระดับชั้น...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน ฮิต RSS Feed
อบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน
  _พระธรรมฑูตอำเภอปรางค์กู่ ได้ให้การอบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไฮ.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » การประเมิน ITA Online สถานศึกษา ฮิต RSS Feed
การประเมิน ITA Online สถานศึกษา
  _เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโป...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ฮิต RSS Feed
อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
  _กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานราชการจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ Coding และวิทยาการคำนวณ ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ Coding และวิทยาการคำนวณ
  _คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไฮ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมวินัยข้าราชการครูและการประเมินวิทยฐานะ กลุ่มกพศ.11 ฮิต RSS Feed
อบรมวินัยข้าราชการครูและการประเมินวิทยฐานะ กลุ่มกพศ.11
  _ท่านผอ.สุนทร คำเสียง ประธานกลุ่มกพศ.11 (พืมาย) กล่าวเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง วินัยข้าราชการครูและประเมินวิทยฐานะ ขอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


การประเมินคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสสถานศึกษา (ITA Online)

ส่งลิงค์การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ#AdminSch. (OIT Online)
ประเมินการรับรู้จากผู้บริหารฯ ครู และบุคลากรในสถานศึกษา (IIT Online)
ประเมินการรับรู้จากผู้รับบริการทางการศึกษา (EIT Online)

ITA Online 2021
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2564
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะของสถานศึกษา OIT ปีการศึกษา 2564
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
O1#โครงสร้างสถานศึกษา
        ทำเนียบผู้บริหารฯ ครู บุคลากร
        นักการภารโรง (ไม่มี)
O2#ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
    HRMS ณ 1 ก.ย.2564

      -ข้อมูลผู้บริหาร
       
นายบรรจบ  สิงหร
       
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
    -ข้อมูลครูธุรการและสารบรรณ
       
นางสาวสุกานดา พรหมพิลา
    -ข้อมูลนักการภารโรง
       ไม่มี
O3#อำนาจหน้าที่
  
-อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ)
O6#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  
  1_พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
    2_พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
    3_ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม ยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
    4_ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
    5_พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อบับที่ 2) พ.ศ. 2553
    6_พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
    7_กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
    8_กฎกระทรวงกำหนดประเภทสถานศึกษาฯ การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
    9_ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ
    10_ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลากรฯ พ.ศ. 2562
    11_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541

    12_ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

    13_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

    14_พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    15_พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
    16_พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
    17_รวมกฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
OIT 2 : การบริหารงาน
O10#แผนปฏิบัติราชการ
      >แผนปฏิบัติราขการ ปีการศึกษา 2564
        -โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
        -โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        -โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล
        -โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
O11#รายงานการกำกับติดตามฯรายภาค
O12#รายงานการดำเนินงานประจำปี
      >รายงานการประเมินตนเองฯ (SAR) 2562
      >รายงานการประเมินตนเองฯ (SAR) 2563
O13#คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      >คู่มือปฏิบัติการบริหารวิชาการ
      >คู่มือปฏิบัติการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
      >คู่มือปฏิบัติการบริหารบุคคล
      >คู่มือปฏิบัติการบริหารทั่วไป
O14#คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ
      >สลิปเงินเดือนข้าราชการครู
      >เวปไซค์โรงเรียน
O15#ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      >รายงานการให้บริการทางการศึกษา
O16#สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
O17#E-Service
      >ระบบธุรการฯ (AMSS++)#สุกานดา
      >ระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC)#ทวีชัย
      >ระบบสารสนเทศฯ (EMIS)#ทวีชัย
      >ระบบบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)#พุธทัยวรรณ
      >ระบบน.ร.ยากจน (CCT)#พัชราทิพ
      >ระบบผลการเรียน (SchoolMIS)
#พุธทัยวรรณ
      >ระบบงบประมาณและสินทรัพย์ (E-Budget)#ศิริลักษณ์
      >ระบบคัดกรองเด็กพิเศษ (SET)#นพวรรณ
      >ระบบภาวะโภชนาการ (School lunch)#ประนอมพันธ์
      >ระบบ O-NET#พุธทัยวรรณ
      >ระบบ NT/RT ของ สทศ.#สุมิตรา
      >ระบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
#พัชราทิพ
      >ระบบรับนักเรียน (Obec Smis)
#ประนอมพันธ์
      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล#ทวีชัย
      >Websit@ITA Online#ทวีชัย
OIT 3 : การบริหารงบประมาณ
O18#แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      >แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      >แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
O19#การใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
O20#การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      >รายงานผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 ภาค 2_2563 และ ภาค 1_2564
O21#จัดซื้อจัดจ้าง&จัดหาพัสดุ
      >แผนการจัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2565
O22#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
     >ทะเบียนคุมการจัดซื้อ  ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
     >ทะเบียนคุมการจัดซื้อ  ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
     >ทะเบียนคุมการจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
     >ทะเบียนคุมการจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
O23#สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
      >แบบ สขร 1 จัดซื้อ กันยายน 2564
      ♦การจัดจ้าง
O24#รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 1  2/2563  และครั้งที่ 2  1/2564

OIT 4 : การบริหารบุคคล
►O25#นโยบายการบริหารบุคคล
O26#การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล
      >การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O27#หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
      >หลักเกณท์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
      >หลักเกณฑ์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
►O28#รายงานการบริหารบุคคลประจำปี
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2563
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2564
OIT 5 : ส่งเสริมความโปร่งใส
O30#ช่องทางแจ้งร้องราวเรียนการทุจริต
      >ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ
         -ยื่นฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์
         -ช่องทางไลน์ (Line)
         -ช่องทางเฟสบ๊ค (Facebook)
         -แฟลตฟอรืมออนไลน์
O31#ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
      >ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
O32#ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      >แฟลตฟอร์มช่องทางรับฟังความคิดเห็น
      >ไลน์โรงเรียนบ้านไฮ
      >FB#โรงเรียนบ้านไฮ
O33#เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
      >เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
OIT 6 : การดำเนินการป้องกันการทุจริต
O34#เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
O35#การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36#ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
      >การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานศึกษา
►O37#ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
►O38#ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
      >ส่งเสริมวัฒนธรรมสถานศึกษา
O39#แผนฯป้องกันทุจริตประจำปี
      >แผนป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
O40#รายงานฯการดำเนินการป้องกันทุจริตรายภาคเรียน
      >รายงานการดำเนินงานแผนงานโครงการ ภาคเรียน 1-2 ปีการศึกษา 2564
      >รายงานฯการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
O41#รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริต
      >รายงานการป้องกันทุจริตสถานศึกษา 2563
      >รายงานการป้องกันทุจริตสถานศึกษา 2564
OIT 7 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
O42#มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
►O43#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
      >ประการเรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
O44#ส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
O45#มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      >ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46#มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47#มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
      >ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
O48#มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
      >ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจฯ
ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสสถานศึกษา (ITA Online) 2563
►IITการรับรู้ของครู บุคลากรในสถานศึกษา
      ประเมินได้ 26.23 คะแนน
EITการรับรู้ของผู้รับบริการจากภายนอกสถานศึกษา
      ประเมินได้ 26.30 คะแนน
OITการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
      ประเมินได้ 34.00 คะแนน
รวม 86.53 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก
ที่มา: ประกาศ สพป.ศก.3 ที่ ศธ 04140/ว3689
          ลว.12/10/2563

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้จัดทำ นายทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
E-Mail : weeprox9pk35@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที