เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banhai
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 4

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 4
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 4
เว็บที่น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
43881
คน ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562
สารัตถะชีวิต
โรคที่น่ากลัว#
_โรคที่น่ากลัวสำหรับการเดินทางในห้วงวัฎฎสงสารคือ อาสวะกิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ อุปาทาน และธรรมารมณ์ทั้งหลาย...
การปฏิบัติงานราชการ
ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ 2564
วันหยุดราชการ 2564
Update เวรประจำเดือน มิถุนายน 2564
Update ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน
อา. 6 มิ.ย. 2564

เวรกลางวัน : ศิริลักษณ์ คำอาจ
เวรกลางคืน : ทวีชัย วิเศษชาติ
จ. 7 มิ.ย. 2564
เวรกลางวัน : สุมิตรา คำมา
เวรกลางคืน : สมยศ จันทะพันธ์
อ. 8 มิ.ย. 2564
เวรกลางวัน : สุมิตรา คำมา
เวรกลางคืน : สมยศ จันทะพันธ์
พ. 9 มิ.ย. 2564
เวรกลางวัน : ประนอมพันธ์ คำมา
เวรกลางคืน : สมยศ จันทะพันธ์
พฤ. 10 มิ.ย. 2564
เวรกลางวัน : ทวีชัย วิเศษชาติ
เวรกลางคืน : สมยศ จันทะพันธ์
ศ. 11 มิ.ย. 2564
เวรกลางวัน : สมยศ จันทะพันธ์
เวรกลางคืน : สมยศ จันทะพันธ์
ส. 12 มิ.ย. 2564
เวรกลางวัน : พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
เวรกลางคืน : สมยศ จันทะพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
    -ประวัติโรงเรียนบ้านไฮ
    -ข้อมูลทั่วไป
    -ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    -แหล่งเรียนรู้
    -แหล่งท่องเที่ยว
    -ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    -ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.64
    -ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากร
    -กรรมการสถานศึกษา
    -ผู้นำชุมชน
    -ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไฮ
    -ผู้มีอุปการะคุณ
    -ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 2
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6
การบริหารจัดการสถานศึกษา
    -หลักการบริหารสถานศึกษา
    -โครงสร้างการบริหาร
    -วิสัยทัศน์
    -พันธกิจ
    -เป้าประสงค์
    -แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี
    -แผนปฏิบัติราชการประจำปี
        >โครงการงานบริหารวิชาการ
        >โครงการงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        >โครงการงานบริหารบุคคล
        >โครงการงานบริหารทั่วไป
        >โครงการงานบริหารพิเศษ
    -รายงานการประเมินตนเอง (SAR63)   
สื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหาร
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาทางไกล Dltv&Dltv
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    -หลักสูตรสถานศึกษา
    -โครงสร้างหลักสูตร
    -สาระภาษาไทย
    -สาระคณิตศาสตร์
    -สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    -สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    -สาระศิลปะ
    -สาระการงานอาชีพ
    -สาระภาษาต่างประเทศ
    -กิจกรรมแนะแนว
    -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
    -ชุมนุม ชมรม
    -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
    -ตารางเรียนรวม 2564
    -งานบริหารจัดการห้องสมุด
    -งานบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์
    -งานบริหารจัดการห้องวิทยาศาสตร์
    -งานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางภาษา
    -งานบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้
    -งานบริหารจัดการห้องรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
    -เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    -งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
    -งานบริหารจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม#นพวรรณ
    -แผนการจัดการเรียนรู้
    -คลังข้อสอบ
    -O-NET
    -ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
    -ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 ปีการศึกษา 2563
    -GPA รายชั้น
    -ผลงานดีเด่น
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    -E-Budget
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    -SchoolMis
    -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
    -ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
    -อบรม สัมนา ศึกษาดูงาน
    -การพัฒนางานวิชาชีพครู
        >วิทยฐานะ
        >คุณธรรมครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        >เครื่องราชย์
    -คุณธรรมของครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
        1.1 รายงานการจัดตั้งสภานักเรียน 2564
    -กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
    -งานธุรการและสารบรรณ
      >ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ 2564
      >คำสั่งแม่บทโรงเรียน 2564
      >เวรรักษาการ ปีการศึกษา 2564
      >บันทึกการประชุมครู
      >บันทึกการรประชุมกรรมการสถานศึกษา
      >บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
    -งานวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    -ระบบจัดการน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ
    -ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
      >อาหารกลางวัน
      >การป้องกันการแพร่ของโรคระบาด
      >น้ำหนัก ส่วนสูง สำหรับลงแบบ ปพ.
      >ภาวะโภชนาการนักเรียน
            -เดือนมิถุนายน
            -เดือนสิงหาคม
            -เดือนพฤศจิกายน
            -เดือนกุมภาพันธ์
    -อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย
    -งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    -การจัดการขยะในโรงเรียน
    -ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
    -งานกีฬาและนันทนาการ
    -งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
    -บันทึกเยี่ยมบ้าน
►ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ
►งานประกันคุณภาพการศึกษา
►การจัดการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
    -ITA Online
►การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
ระบบ E-Service
      >AMSS++ #สุกานดา พรหมพิลา
      >DMC
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >EMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >SchoolMIS
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >CCT
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >SchoolMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >E-Budget
#สมยศ จันทะพันธ์
      >SET
#นพวรรณ ดวงตา
      >School lunch
#ประนอมพันธ์ คำมา
      >O-NET
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >NT/RT
#ศิริลักษณ์  คำอาจ
      >B-OBEC
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >Obec Smis
#พัชรียา พงษ์สุวรรณ์
      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
#ทวีชัย วิเศษชาติ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    1) ส่งเสริมความเป็นเลิศฯ#พุธทัยวรรณ
    2) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้#สมยศ
    3) แข่งขันกีฬานักเรียน#นพวรรณ
    4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ#ประนอมพันธ์
    5) วิทยากรภายนอก#พัชราทิพ
    6) จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน#สมยศ
    7) สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี#สมยศ
    8) นิเทศภายใน#สมยศ
    9) พัฒนาห้องสมุดฯ#พัชรียา
    10) ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง#พุธทัยวรรณ
    11) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ#พัชรียา
    12) ส่งเสริมอ่าน คิด เขียน#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ#สมยศ
    14) ซื้อเครื่องพิมพ์ฯ#สมยศ
    15) พัฒนาน้ำดื่มสะอาดฯ#ทวีชัย
    16) พัฒนางานอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    1) ส่งเสริมการออมนักเรียน#สมยศ
    2) ซ่อมบำรุงสือและอุปกรณ์ฯ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    1) พัฒนาครูและบุคลากรฯ#สมยศ
    2) ส่งเสริมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน#ประนอมพันธ์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1) ส่งเสริมสุขภาพ#ประนอมพันธ์
    2) เข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ#สมยศ
    3) ส่งเสริมอาหารกลางวัน#ประนอมพันธ์
    4) พัฒนางานประชาสัมพันธ์ฯ#ทวีชัย
    5) ประชุมผู้ปกครองฯ#พุธทัยวรรณ
    6) ประชุมกรรมการฯ#สมยศ
    7) เยี่ยมบ้านนักเรียน#พัชราทิพ
    8) ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ#ทวีชัย
    9) ส่งเสริมวันสำคัญฯ#พัชรียา
    10) ปัจฉิมนิเทศ#พุธทัยวรรณ
    11) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม#ทวีชัย
    12) ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาระบบสารสนเทศ#สุกานดา
    14) ปรับปรุงห้องประชุม#สมยศ
    15) ฺBig Cleaning#นพวรรณ
กลุ่มงานบริหารพิเศษ
    1) อบรมการสร้างเวปไซค์ฯ#บรรจบ
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
►คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระ
►แบบทดสอบ O-Net ของสทศ.
    -O-Net 2560
    -O-Net 2561
    -O-Net 2562
    -O-Net 2563
►แผนการจัดการเรียนรู้
►สูตรคูณ แม่ 2-12
►คณิตคิดเร็ว
►คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
►คำศัพท์ภาษาไทย
►ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
►สารประชาสัมพันธ์อัพเดท
►เพลงประกอบกิจกรรม
►แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
►งานวิจัยหน้าเดียว
►สารัตถะชีวิต
►หัวข้อธรรมในคำสอน
►พุทธวจนะ
►บทความทางการศึกษา
►หลักธรรมพระพุทธศาสนา
►การบ้านสำหรับนักเรียน
►รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพ
►ฝึกอ่าน ฝึกเขียน
►โลกวิทยาศาสตร์
Link Web
Voiec TV
Workpoint TV
NBT
►Thai PBS
►True 4U
►GMM Chanal
►Mono29
►PPTV
►Amarin TV
►Gang Cartoon
►Cartoon Club
►ช่อง One
►Boomerang
►สบายดีทีวี
►True ปลูกปัญญา
►Cool Fahrenheit 93
►Green Wave
►Facebook
►Youtube
►Google
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาวิชาชีพครู
►ผอ.บรรจบ สิงหร
►คุณครูสมยศ  จันทะพันธ์
►คุณครูประนอมพันธ์  คำมา
►คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ
►คุณครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
►คุณครูศิริลักษณ์  คำอาจ
►คุณครูพัชราทิพ ศรีเลิศ
►คุณครูพัชรีย  พงษ์สุวรรณ์
►คุณครูนพวรรณ  ดวงตา
►คุณครูสุกานดา พรหมพิลา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ภาพกิจกรรม

 งานประชาสัมพันธ์ » เข้าต่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มกพศ.11 ฮิต RSS Feed
เข้าต่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มกพศ.11
  _กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 (พิมาย) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสนาย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน ฮิต RSS Feed
มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน
  _ท่านผอ.บรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ และคณะครู ได้มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ จากการคัดกรองจากระบบ CCT ประจำปีการศึกษา ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2563 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2563
  _ลูก ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดการแสดงรีวิวประกอบเพลง เรียงความเรื่องแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปีการศึกษา 2563 ณ หอประช...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » เข้าแถวรับอาหารเสริมนมยามเช้า ฮิต RSS Feed
เข้าแถวรับอาหารเสริมนมยามเช้า
  _ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าแถวตามลำดับเพื่อรับอาหารเสริมนมในช่วงเช้าของทุกๆวัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » สังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด ฮิต RSS Feed
สังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด
  _คณะสงฆ์ตำบลพิมาย เขต 2 ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด ปีที่ 11 เมื่อวันเส...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
  _สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ฮิต RSS Feed
อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
  _โรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดอบรมเวปไซค์สำหรับผู้บริหารฯ ครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยคุณครูทวีชัย วิเศษชาติ และคุณครูพัชราทิ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563
  _ด.ญ.จารุวรรณ เจียมพงษ์ และด.ญ.วันวิสา เกษหอม ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไฮ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 เมื่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน ฮิต RSS Feed
ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน
  _โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี โรงเรียนบ้านขามฆ้อง และโรงเรียนบ้านไฮ ได้นำลูก ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย ฮิต RSS Feed
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย
  _กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านไฮ โดยท่านผอ.บรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการ นายสมยศ จันทะพันธ์และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ได้นำลูกเสือและเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมกิจก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » สอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ฮิต RSS Feed
สอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
  _กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดกิจกรรมสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดและประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนทุกระดับชั้น...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน ฮิต RSS Feed
อบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน
  _พระธรรมฑูตอำเภอปรางค์กู่ ได้ให้การอบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไฮ.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » การประเมิน ITA Online สถานศึกษา ฮิต RSS Feed
การประเมิน ITA Online สถานศึกษา
  _เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโป...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ฮิต RSS Feed
อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
  _กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานราชการจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ Coding และวิทยาการคำนวณ ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ Coding และวิทยาการคำนวณ
  _คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไฮ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมวินัยข้าราชการครูและการประเมินวิทยฐานะ กลุ่มกพศ.11 ฮิต RSS Feed
อบรมวินัยข้าราชการครูและการประเมินวิทยฐานะ กลุ่มกพศ.11
  _ท่านผอ.สุนทร คำเสียง ประธานกลุ่มกพศ.11 (พืมาย) กล่าวเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง วินัยข้าราชการครูและประเมินวิทยฐานะ ขอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


datacenter


แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านไฮในระดับใด

ควรปรับปรุง
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก
ยอดเยี่ยมผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 10
คำแนะนำ: 0

การประเมินคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสสถานศึกษา (ITA Online)

ส่งลิงค์การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ#AdminSch. (OIT Online)
ประเมินการรับรู้จากผู้บริหารฯ ครู และบุคลากรในสถานศึกษา (IIT Online)
ประเมินการรับรู้จากผู้รับบริการทางการศึกษา (EIT Online)

ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส (ITA Online) บ้านไฮ 2563

ผลประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสฯ ร.ร.บ้านไฮ 2563
   1) การรับรู้ของครู บุคลากรภายในสถานศึกษา (IIT)
       26.23 คะแนน
   2) การรับรู้ของผู้รับบริการจากภายนอกสถานศึกษา (EIT)
       26.30 คะแนน
   3) การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT)
       34.00 คะแนน
       รวมคะแนน  86.53 คะแนน  ระดับ ดีมาก
    ที่มา :
ประกาศ สพป.ศก.3. หนังสือ ศธ 04140/ว 3689 ลว.12-10-63

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะของสถานศึกษา OIT ปีการศึกษา 2564
OIT: ข้อมูลพื้นฐาน
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
  O1#โครงสร้างสถานศึกษา
        โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

  O2#ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
      -ข้อมูลผู้บริหาร
        นายบรรจบ  สิงหร
        ทำเนียบผู้บริหาร
     -ข้อมูลครู
   
>น.ส.นพวรรณ  ดวงตา  อบ.2

      >น.ส.สุมิตรา  คำมา  ป.3
      >นายทวีชัย  วิเศษชาติ  ป.4
      >นายสมยศ  จันทะพันธ์  ป.5
    -ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
      >น.ส.สุกานดา  พรหมพิลา  ครูธุรการฯ

    -ข้อมูลนักการภารโรง
      >ไม่มี

    -ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
      ระดับปฐมวัย

      >ชั้นอนุบาลปีที่ 2

      >ชั้นอนุบาลปีที่ 3
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      >ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

      >ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

      >ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      >ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

      >ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
      >ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      สรุปจำนวนนักเรียน
  ►O3#อำนาจหน้าที่
      >การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ.2547
  ►O4#แผนพัฒนาคุณภาพ
      -แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2562-2565
  ►O5#ข้อมูลการติดต่อ
      -ข้อมูลการติดต่อ
      -แผนที่โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O6#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      >พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
      >กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
      >ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ
      >ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ พ.ศ.2562
      >ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
      >พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      >พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ►O7#ข่าวประชาสัมพันธ์
      -แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
      -สารประชาสัมพันธ์ มิถุนายน 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ กันยายน 2563
  ►O9#SocialNetwork
      -line
      -Facebook
      -E-Mail
การบริหารงาน
OIT 2 : การบริหารงาน
 O10#แผนปฏิบัติราชการ
      >แผนปฏิบัติราขการ ปีการศึกษา 2563
        -โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
        -โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        -โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล
        -โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
        -โครงการกลุ่มงานบริหารพิเศษ
  ►O11#รายงานการกำกับติดตามฯรายภาค 
      >รายงานฯกำกับติดตามแผนงานโครงการ 1/2563
      >รายงานฯกำกับติดตามแผนงานโครงการ 2/2563
      >รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ 2562
  ►O12#รายงานการดำเนินงานประจำปี
      >รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ 2562 
  ►O13#คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารบุคคล
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
  ►O14#คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ
      >สลิปเงินเดือนข้าราชการครู
      >เวปไซค์โรงเรียน
  ►O15#ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      >รายงานการให้บริการทางการศึกษา
  ►O16#สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
  ►O17#E-Service
      >ระบบงานธุรการและสารบรรณ (AMSS++)
      >ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
      >ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
      >ระบบบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)
      >ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
      >ระบบผลการเรียนรายบุคคล แบบปพ (SchoolMIS)

      >ระบบบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ (E-Budget)
      >ระบบคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม (SET)
      >ระบบจัดการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) (School lunch)
      >ระบบทดสอบ O-NET ของ สทศ.
      >ระบบทดสอบ NT/RT ของ สทศ.
      >ระบบบริหารอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

      >ระบบรายงานรับนักเรียน (Obec Smis)

      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

การบริหารงบประมาณ
OIT 3 : การบริหารงบประมาณ
  ►O18#แผนใช้จ่ายงบประจำปี
      >แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
O19#การใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
  ►O20#การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      >รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
      >รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
  ►O21#จัดซื้อจัดจ้าง&จัดหาพัสดุ
      >แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  ►O22#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
     >ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  ►O23#สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
      >แบบ สขร 1 จัดจ้าง สิงหาคม 2563
      >แบบ สขร 1 จัดจ้าง กันยายน 2563
  ►O24#รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2562
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2563
การบริหารบุคคล
OIT 4 : การบริหารบุคคล
  ►O25#นโยบายการบริหารบุคคล
      >ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ►O26#การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล
      >การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  ►O27#หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
      >หลักเกณท์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
      >หลักเกณฑ์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ►O28#รายงานการบริหารบุคคลประจำปี
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2562
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ส่งเสริมความโปร่งใส
OIT 5 : ส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O29#แนวปฏิบัติการจัดการทุจริต
      >คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์สถานศึกษา
  ►O30#ช่องทางแจ้งร้องราวเรียนการทุจริต
      >แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O31#ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
      >ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
  ►O32#ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      >ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
  ►O33#เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
      >เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ป้องกันทุจริต
OIT 6 : การดำเนินการป้องกันทุจริต
  ►O34#เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  ►O35#การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  ►O36#ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
      >การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานศึกษา
  ►O37#ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
  ►O38#ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
      >ส่งเสริมวัฒนธรรมสถานศึกษา
  ►O39#แผนฯป้องกันทุจริตประจำปี
      >แผนป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
  ►O40#รายงานฯการดำเนินการป้องกันทุจริตรายภาคเรียน
  ►O41#รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริต
      >รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตสถานศึกษา
ส่งเสริมความโปร่งใส
OIT 7 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O42#มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
  ►O43#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
      >ประการเรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ►O44#ส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
  ►O45#มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      >ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ►O46#มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ►O47#มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
      >ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
  ►O48#มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
      >ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจฯ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้จัดทำ นายทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
E-Mail : weeprox9pk35@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที