ระบบเกียรติบัตรออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เดือน ปี โครงการ/เรื่อง
20 กันยายน 2564 โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
วันที่ 20 กันยายน 2564
14 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
วันที่ 14 กันยายน 2564
9 กันยายน 2564 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนด้วยระบบออนไลน์
ในวันที่ 9 กันยายน 2564

30 สิงหาคม 2564 โครงการเสริมสร้างวินัย สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
26 สิงหาคม 2564 โครงการการอบรม On Line พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงงานคุณธรรม" ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564
25 สิงหาคม 2564 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564
20 สิงหาคม 2564 โครงการพัฒนาความรู้ จริยธรรม และปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในรูปแบบ Online
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564
22 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2564

สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โทร 0817601146 หรือ ID Line : 0817601146 (สายัน สุขเฉย)
โทร 0864610990 (โชติรัตน์ คำไพเราะ)
โทร 0649926929 (เอนกพงศ์ วิลัยเลิศ)