ระบบเกียรติบัตรออนไลน์
วัน เดือน ปี โครงการ/เรื่อง
27 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน หัวข้อน้ำและอากาศ
24 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
17 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
10 กันยายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฯ(ESD)สำหรับครูปฐมวัย
30 กรกฎาคม 2566 นำเสนอนวัตกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
30 กรกฎาคม 2566 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
29 กรกฎาคม 2566 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
27 กรกฎาคม 2566 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
28 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมระบบตลาดออนไลน์ SSK3 E-Market รุ่นที่ 2
27 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมระบบตลาดออนไลน์ SSK3 E-Market รุ่นที่ 1
21 มิถุนายน 2566 ประชุมสัญจรข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2566
21 มิถุนายน 2566 ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
( โครงการโรงเรียนสุจริต ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 มิถุนายน 2566 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล(DMC) ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2566
7 เมษายน 2566 โครงการคลินิกการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 กันยายน 2565 อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
30 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
27 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
9 กรกฎาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพ
และโรงเรียนขนาดเล็ก (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)
22 มิถุนายน 2565 อบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
21 มิถุนายน 2565 อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1-2 มิถุนายน 2565 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล(DMC) ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565
22 มีนาคม 2565 อบรมโครงการเสริมสร้างวินัยสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 22 มีนาคม 2565
22 ธันวาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance  Agreement : PA) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 22 ธันวาคม 2564
29 กันยายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับปฐมวัย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF)
วันที่ 27-29 กันยายน 2564
27 กันยายน 2564 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
วันที่ 27 กันยายน 2564
24 กันยายน 2564 กิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ออนไลน์
วันที่ 24 กันยายน 2564
23 กันยายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
วันที่ 21-23 กันยายน 2564
22 กันยายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ในวันที่ 22,25,26 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564 โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
วันที่ 20 กันยายน 2564
14 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
วันที่ 14 กันยายน 2564
9 กันยายน 2564 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนด้วยระบบออนไลน์
ในวันที่ 9 กันยายน 2564

30 สิงหาคม 2564 โครงการเสริมสร้างวินัย สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
26 สิงหาคม 2564 โครงการการอบรม On Line พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงงานคุณธรรม" ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564
25 สิงหาคม 2564 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564
20 สิงหาคม 2564 โครงการพัฒนาความรู้ จริยธรรม และปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในรูปแบบ Online
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564
22 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2564

สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โทร 0817601146 หรือ ID Line : 0817601146 (สายัน สุขเฉย)
โทร 0864610990 (โชติรัตน์ คำไพเราะ)
โทร 0649926929 (เอนกพงศ์ วิลัยเลิศ)