ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เข้าระบบ AMSS++)

เลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง กลุ่ม
ที่ ศธ 04140/5188 2017-12-19 โรงเรียนบ้านละลม ขออนุญาตไปราชการ นายเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรี กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5189 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5190 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5190 2017-12-20 ผอ.ร.ร.บ้านเค็ง โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 นางพัชราภรณ์ ทาสระคู กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5191 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/ว5191 2017-12-20 ผอ.ร.ร.ทุกร.ร.ในสังกัด ขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในยามปกติ ประจำปี 2561 นางสมปอง สีดำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5192 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5192 2017-12-20 ผอ.ร.ร.บ้านสวาย-สนวน ขอส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้ผู้ประกันตน นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5193 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/ว5193 2017-12-20 ผอ.ร.ร.ทุกร.ร.ในสังกัด การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางบรรจง ทาวุฒิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5194 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5194 2017-12-20 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 น.ส.ชมชนก จำปากุล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5195 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5195 2017-12-20 ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5196 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5196 2017-12-20 ผอ.ร.ร.บ้านโนนดั่ง ส่งคำสั่งจ้างและสัญญาบุคลากรคณิตศาสตร์ นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5197 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5197 2017-12-20 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ น.ส.ชมชนก จำปากุล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5198 2016-12-09 คลัง เขต 3 ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ เพิ่ม มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5198 2017-12-20 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59) (งานประชาสัมพันธ์)