ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เข้าระบบ AMSS++)

เลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง กลุ่ม
ที่ ศธ 04140/5007 2016-11-30 ผอ.ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และขอความร่วมมือประสานบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5007 2017-12-06 โรงเรียนบ้านแทรง ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ นายเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรี กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5008 2017-12-06 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง การนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา นายเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรี กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5010 2016-11-30 ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาขุขันธ์ นำส่งเงินชำระหนี้ธนาคารออมสิน สาขาขุขันธ์ นางสาวอรทัย แหวนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/ว5010 2017-12-07 ผอ.รร.ทุกโรงเรียน ขอเชิญร่วมทูลเกล้าฯถวายสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. นางดวงพร ศรกล้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/5011 2016-11-30 ผู้อำนวยการสำนักงนำงาน สก.สค.จังหวัดศรีสะเกษ นำส่งเงินชำระหนี้ ชพค.ชพส. นางสาวอรทัย แหวนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5011 2017-12-07 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5012 2016-11-30 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ขุขันธ์ โอนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว พ.ย.59 นางสาวอรทัย แหวนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5012 2017-12-07 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้า ขออนุญาตลาป่วย รัตนาภรณ์ เจาะใจดี กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5013 2016-11-30 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันแลลพป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นางนันทนา หมื่นจิตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/5013 2017-12-07 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 32 โรง อนุมัติเงินงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นางเพ็ญศรี คำวงค์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5014 2016-11-30 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ชมชนก กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/ว5014 2017-12-07 ผอ.ร.ร.ไพรพัฒนา,ร.ร.บ้านจำปานวง,บ้านวนาสรรค์,บ้านแซรไปร,บ้านบัวบก,บ้านทะลอก,บ้านสกุล และ .ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม แจ้งการดำเนินการการกำกับติดตาม ตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ นางภภัสสร พรมศรี หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ ศธ 04140/ว5015 2016-11-30 ผู้ขึ้นบัญชีเอกคณิตศษสตร์ ลำดับที่ 36-40 การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ชมชนก กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5015 2017-12-07 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ขอถอนหลักประกันสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2558 นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5016 2016-11-30 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) นางสาวสุพรรณการ์ ทาอินทร์ กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ ศธ 04140/5016 2017-12-07 กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการสวัสดิการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/ว5017 2016-11-30 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5017 2017-12-07 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ส่งระเบียบวาระการประชุม น.ส.ชมชนก จำปากุล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/5018 2016-11-30 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาสุด ขออนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร กลุ่มอำนวยการ

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59) (งานประชาสัมพันธ์)