ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เข้าระบบ AMSS++)

เลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง กลุ่ม
ที่ ศธ 04140/ว14 2018-01-04 ร.ร.ในสังกัด โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลฯ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 น.ส.เกษศิรินทร์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/14 2020-01-06 สพม.28 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลบากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/15 2017-01-04 ผอ.ร.ร.บ้านสมอ ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม น.ส.วรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/15 2018-01-04 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ น.ส.ชมชนก จำปากุล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/15 2020-01-06 สพป.ศก.4 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลบากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/16 2017-01-04 ผอ.ร.ร.บ้านดอนหลี่ ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม น.ส.วรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/ว16 2018-01-04 ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล และ ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่ ขอใช้สถานที่ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 น.ส.เกษศิรินทร์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/16 2020-01-06 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณปั พ.ศ.2563 นางสาวพิมลพักตร์ มาสขาว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/17 2017-01-04 อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/17 2018-01-04 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ น.ส.สุรีรัตน์ ผ่องราษี กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/17 2020-01-06 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัชราภรณ์ ทาสระคู กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ศธ 04140/18 2017-01-04 ผอ.ร.ร.สวัสดีวิทยา ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 นางดวงพร ศรกล้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/18 2018-01-04 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำทะเบียนตำแหน่งและบัญชีถือจ่ายอัตราเงินประจำตำแหน่ง/เงินวิทยฐานะ นายชญานนท์ เอกธินโญธานุวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/18 2020-01-07 ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 นายชญานนท์ เอกธินโญธานุวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/19 2017-01-04 ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/19 2018-01-04 ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ น.ส.ชมชนก จำปากุล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/ว19 2020-01-07 ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์,บ้านหว้าน,บ้านมะขามภูมิและบ้านจำปานวง ขอเชิญประชุม นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/20 2017-01-04 สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ แบบขอเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/20 2018-01-04 ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ น.ส.ชมชนก จำปากุล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/ว20 2020-01-07 ผอ.ร.ร.บ้านสวายสนิท,บ้านปราสาทเยอ,เพียงหลวง 14ฯ และสวงษ์พัฒนศึกษา ขอเชิญประชุม นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59) (งานประชาสัมพันธ์)