ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เข้าระบบ AMSS++)

เลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง กลุ่ม
ที่ ศธ 04140/7 2020-01-06 ผู้จัดการศักษาโดยครอบครัว(นางสาวพรพันธ์ เฉลิมรัมย์) ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2562 นายยุทธพงศ์ สีดำ กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ ศธ 04140/ว8 2017-01-04 ร.ร.บ้านระกา, บ้านตาเปียง, บ้านละลม, บ้านแซรสะโบว, บ้านพรหมเจริญ เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยและการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้เพื่อให้ผล O-NET เพิ่มสูงขึ้น นางเวชะณิการ์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/8 2018-01-03 ธนาคารออมสิน สวสัดิการเงินกู้ธนาคารออมสิน กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/ว8 2020-01-06 ผอ.ร.ร. ........................................ กรอกแบบสำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/9 2017-01-04 ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา แจ้งประกาศเขตบริการสถานศึกษา นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/9 2018-01-03 ผู้อำนวยการธนาคารกรุงไทย สวัสดิการธนาคารกรุงไทย กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/ว9 2020-01-06 ผอ.ร.ร. ........................................ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/10 2017-01-04 หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วน จำกัด ไพศาลวิทยาและหุ้นส่วนบริษัทต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนรางวัลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ นายกอบชัย สายทอง กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/10 2018-01-03 ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม นางดวงพร ศรกล้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/10 2020-01-06 สพม.28 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลบากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/11 2017-01-04 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ/บ้านทำนบ/ขุขันธ์วิทย์/บ้านดู่/ละลม อนุมัติจัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา นางสาววรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/11 2018-01-04 คลังจังหวัดศรีสะเกษ แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/11 2020-01-06 สพป.ศก.4 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลบากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/12 2017-01-04 สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ แบบขอเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขาย นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/12 2018-01-04 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเครษฐกิจพอเพียงฯ นางดวงพร ศรกล้า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/ว12 2020-01-06 ผอ.ร.ร. ........................................ การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลบากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/13 2016-12-30 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำส่งใบเสร็จเงินการจัดงานแลองวันเด็กแห่งขาติ ประจำปี 2560 นางเพ็ญศรี คำวงค์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/13 2018-01-04 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประดภททั่วไประดับช นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/13 2020-01-06 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ การเข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ดวงพร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/14 2017-01-04 ผอ.ร.ร.บ้านบัวบก ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักเเรม น.ส.วรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59) (งานประชาสัมพันธ์)