โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++(Smart Area)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________

เลขประจำตัวประชาชน :

 

ออกจากระบบ

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย
มีปัญหาการใช้งานโทร 08 1760 1146 หรือ ID Line : 0817601146