เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
28878
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     ► พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
     ► ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 
     ► พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2561
     ► กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
     ► กฎกระทรวงฯ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
 
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

     ► ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ

     ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

     ► ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

     ► พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

     ► พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

     ► พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Socail Network
      ►Facebook
9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
        ►คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
        ►คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี

10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
เว็บที่เกี่ยวข้อง
►โครงสร้างหน่วยงาน
►ข้อมูลผู้บริหาร
►อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
►หลักสูตรสถานศึกษา
►แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี
- ภาคผนวก
►แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
ข่าวด่วน


datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » งานทักษะอาชีพ ช่างเชื่อม 3 ฮิต RSS Feed
งานทักษะอาชีพ ช่างเชื่อม 3
  วันศุกร์ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสง่า อาจอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง พร้อมด้วยนักเรียนชมรมงานช่างระดับมัธยม นักการภารโรง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฮิต RSS Feed
Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
   โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไข้เลือดออก และพาหะนำโรคที่สำคัญคือยุงลาย ทางอินเตอร์เน็ต แล้วนำเสนอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันต่อต้านยาเสพติด ฮิต RSS Feed
วันต่อต้านยาเสพติด
   โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันพุธที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียน และคณะกรรม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมกรรมการสถานศึกษา ฮิต RSS Feed
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ฮิต RSS Feed
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ได้จัดพิธีเดินสวนสนามเพื่อเเสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมภาคเช้า ฮิต RSS Feed
กิจกรรมภาคเช้า
   แผนงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ได้จัดกิจกรรมภาคเช้าเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ปฏิบัติงานพระธรรมฑูต 2562 ฮิต RSS Feed
ปฏิบัติงานพระธรรมฑูต  2562
   เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 พระธรรมฑูตอำเภอภูสิงห์ได้ออกมาให้การอบรมและบรรยายธรรม โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ได้พร้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันสุนทรภู่ ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันสุนทรภู่
  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อระลึกถึงพระสุนทรโวหาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า \\\"...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ฮิต RSS Feed
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ

โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
ผู้จัดทำ นางสาวเจนจิรา พจนา
E-Mail : jenjara.jub.93@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที